Adatvédelmi Szabályzat

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A FutaFöld Sport Kft. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi. Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk a személyes adatainak kezeléséről. 

Általános rendelkezések

Az adatkezelő megnevezése: FutaFöld Sport Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő székhely címe: 1132 Budapest, Váci út 16. földszint 12.
Az adatkezelő adószáma: 26201263-2-41
Az adatkezelő cégjegyzék száma: 01-09-387263
Az adatkezelő e-mail címe: futafold@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36-30-184-29-40
Honlap: https://www.ajashop.hu (a továbbiakban: Ajashop)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk.

A személyes adat minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

Az Ajashop feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

A személyes adatok forrása

1. Az Ajashop az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.

2. Az Ajashop csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

3. Az Ajashop a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatkezelés célja

Az Ajashop az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően.

2. A kezelt adatok köre: az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám, szállítási adatok).

3. Az adatkezelés célja: az ügyfél és az Ajashop közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása (számlázás, szállítás, teljesítés). Direkt marketing adatkezelés célja: az Ajashop tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre. A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja: célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig az Ajashop tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 8 évig. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

3. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél "Leiratkozás" alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell a hírlevél szolgáltatásból.

4. A direkt marketing adatkezelés esetében A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell a direkt marketing szolgáltatásból.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek az Ajashop partnerei. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek az Ajashop és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

Az Ajashop partnerei:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Szállító társaság(ok);
  • Számviteli szolgáltatást nyújtó partner 
  • Google Analytics (weboldal statisztika);

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: info.ajashop@gmail.com;

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. Az Ajashop kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. Az Ajashop technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben Ön szerint az Ajashop megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendeléskor az Ügyfél a www.ajashop.hu oldalon megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat.

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. Az Ajashop bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2021. december 1. napjától

Budapest, 2021. december 1.